• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

regulamin hotelowy

REGULAMIN Hotelu i Restauracji
??Dwa Księżyce??

Kierownictwo będzie Państwu bardzo wdzięczne za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości.

Zasady rezerwacji pobytu:
 1. Zgłoszenie pobytu wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji i wpłaceniem zadatku w ustalonym terminie i wysokości.
 2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, osobiście, bądź korzystając z modułu rezerwacji na stronie internetowej.
 3. Dokonanie rezerwacji wiąże się jednoznacznie z przyjęciem i akceptacją obowiązujących, ogólnych zasad rezerwacji i pobytu.
Zasady wpłacania zadatku:
 1. Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do dokonania wpłaty zadatku w wysokości i terminie określonych przy rezerwacji.
 2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku na pobyt, na konto podane na stronie www.dwaksiezyce.com.pl
 3. Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług Gość powinien uregulować podczas pobytu.
 4. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji lub skrócenia pobytu niezależnych od organizatora.
 5. W przypadku nie wpłacenia zadatku we wskazanym terminie rezerwacja zostanie anulowana.
Prawa i obowiązki:
 1. Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 3. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju Gościa w godzinach 7.00 ? 22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.
 4. Zachowanie ciszy nocnej obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.
 5. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z naszych usług mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 6. Świadczymy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi nam stosowną reakcję.
 7. Mamy obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.
 8. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  2. budzenie o wyznaczonej porze,
  3. przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelowym sejfie. 
Odpowiedzialność:
 1. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w Recepcji.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób zgodnie z cennikiem znajdującym się w Informatorze, w pokoju.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia naszego terenu.
 4. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu naszym lub innych Gości albo szkodę na osobie Gości, naszych pracowników lub innych osób, albo też w inny sposób zakłócił spokój publiczny.
Pozostałe informacje:
 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
 3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. W miarę posiadanych możliwości uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu.
 6. W cenę pokoju wliczone jest śniadanie oraz parking.
 7. Parking jest niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 8. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku nie dostosowania się do zakazu, Gość zostanie obciążony równowartością dwudniowego pobytu w pokoju zajmowanym przez Gościa oraz ewentualnymi kosztami interwencji straży 
 9. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren obiektu, bez zgody pracowników Recepcji.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 11. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia klucza, Gość ponosi opłatę w wysokości 20zł.
 12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób wg cennika znajdującego się w Recepcji.
 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przechowamy te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
o_dwoch_ksiezycacho_dwoch_ksiezycacho_dwoch_ksiezycacho_dwoch_ksiezycacho_dwoch_ksiezycacho_dwoch_ksiezycacho_dwoch_ksiezycacho_dwoch_ksiezycacho_dwoch_ksiezycach